منابع انسانی

دوشنبه ۲۹ آبان صورت گرفت

برگزاری کمیته طبقه بندی مشاغل، با حضور مديريت عامل، واعضای محترم کمیته در سالن کنفرانس شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان

کمیته نظام پيشنهادات

برگزاری کمیته نظام پيشنهادات با حضور مهندس کاظمی مدیریت عامل واعضای محترم در سالن کنفرانس شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان.

کمیته ایمنی (HSE)

کمیته ایمنی نیروگاه با حضور مديريت عامل واعضای محترم