کمیته های فعال در شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان

  • کمیته تحقات
  • کمیته سوخت
  • کمیته سایبری