۲۵ فروردین روز منابع انسانی

۲۵ فروردین روز منابع انسانینامگذاري ٢٥ فروردين ماه در تقويم به عنوان روز ملّي منابع انساني ، نشان از جايگاه و اهميت منابع انساني در سطح ایران اسلامی و در…