دوره آموزشی استراتژیهای بهره وری

برگزاری دوره آموزشی استراتژی های بهره وری،با حضور مديريت محترم عامل،مدیران،مسئولین ومعاونین محترم شیفت های بهره برداری در سالن کنفرانس شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان

تبریک انتصاب

سرکار خانم مهندس مریم ستوان ، مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق خراسان باسلام و تحیات فراوانانتصاب حضرتعالی را در مسئولیت جدید که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند…

اول آبانماه روزآمار وبرنامه ریزی گرامی باد

نیاز روزافزون دستگاههای برنامه ریزی کشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه ریزی ، موجب شد تا براساس قانون 1344…