کارگروه انرژی

جلسه کارگروه انرژی وتامین نیازهای ضروری

حضور مهندس کاظمی مدیر عامل شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان، در جلسه کارگروه انرژی وتامین نیازهای ضروری ،در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی