ورزش

موفقیت ورزشی

در ادامه کسب موفقیت از سوی همکاران و خانواده کارکنان شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان، در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری و … خبر موفقیت فرزند…