افزایش تولید در سال جهش تولید

در فروردین و اردیبهشت امسال محقق شد

افزایش تولید در سال جهش تولید؛ تولید نزدیک به ۴۱۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در دو ماه اول امسال در شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراساناز این مقدار…

در فروردین و اردیبهشت امسال محقق شد افزایش تولید در سال جهش تولید افزایش تولید در سال جهش تولید؛ تولید نزدیک به ۴۱۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در…