آموزش

"روغن، روغنکاری ویاتاقانها"

دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی “روغن، روغنکاری ویاتاقانها”با حضور مديريت عامل، مدیران ،همکاران بهره برداری وتعمیرات شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی، در سالن کنفرانس نیروگاه شهید کاوه قاین. مدرس محترم دوره؛ آقای…