بازدید شبانگاهی

بازدید شبانگاهی

پنج شنبه 24 خرداد،بازدید شبانگاهی

بازدید شبانگاهی آقای دکتر دودابی نژاد معاون محترم برنامه ریزی وتوسعه مدیریت، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه گازی قاین