آمادگی نیروگاههای گازی خراسان، برای عبور از پیک تابستان ۱۴۰۳

آمادگی نیروگاههای گازی خراسان، برای عبور از پیک تابستان ۱۴۰۳

آمادگی نیروگاههای گازی خراسان، برای عبور از پیک تابستان ۱۴۰۳

پخش گزارش پایان تعمیرات و آمادگی نیروگاههای گازی خراسان، برای عبور از پیک تابستان ۱۴۰۳ از شبکه صدا وسیمای خراسان جنوبی ۱۰۳ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی برای استقبال از تابستانبرای…