آیین نامه ها

کمیته نظام پيشنهادات

برگزاری کمیته نظام پيشنهادات با حضور مهندس کاظمی مدیریت عامل واعضای محترم در سالن کنفرانس شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان.

کمیته ایمنی (HSE)

کمیته ایمنی نیروگاه با حضور مديريت عامل واعضای محترم