سوخت

جوابیه

در پاسخ به یک شبهه در فضای مجازی / و سئوال چند تن از همشهریان در مورد سوخت مصرفی نیروگاههای گازی خراسان(قاین) در روزهای اخیر و با توجه به پدیده…