اعضای هیئت مدیره

سید محمد رضا کاظمی

سمت : رئیس هیات مدیره ومدیر عامل