پروژه های تحقیقاتی پایان یافته

ردیف عنوان اولویت مصوب سال اجرا کارفرما مجری
1 بررسی کارآیی شن گیرها و فن های اینرشیال در سیستم فیلتراسیون air intake 1400 شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان آقای دکتر قصابی
2 بررسی تاثیر کلرنسی رینگ های سایشی MIXING CHAMBER  بر دمای قطعات داغ واحدهای V94.2 با صحه گذاری نتایج حاصل 1401 شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان آقای دکتر قصابی