تفاهم نامه های همکاری

تفاهم نامه با پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

تفاهم نامه با دانشگاه بزرگمهر قائنات