تعریف و ارسال پروژه تحقیقاتی

1-تعریف موضوع تحقیقاتی

-علاقمندان به تعریف موضوعات تحقیقاتی در حوزه صنعت برق و مسائل مرتبط با نیروگاه , می توانند پیشنهادات خود را در قالب فرم دو صفحه ای ذیل به همراه رزومه کاری خود وبا موضوع مربوط به کمیته تحقیقات, به پست الکترونیکی شرکت به آدرس info@khgpp.ir ارسال نمایند.


2-انجام پروژه تحقیقاتی مصوب :

علاقه مندان به انجام پروژه های تحقیقاتی وزارت نیرو و این شرکت , می توانند از طریق تکمیل فرم 13 صفحه ای و ارسال آن به پست الکترونیکی شرکت به آدرس info@khgpp.ir با موضوع “مربوط به کمیته تحقیقات” اقدام نمایند.