اولویت تحقیقاتی مصوب

ردیفعنوانسال تصویبکارفرما
1بررسی تغییر شکل MIXING CHAMBER در محفظه احتراق توربین گازی V94.21402شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
2بررسی و تحلیلعلت رشد دامنه ارتعاشات در فرکانس 1093.75 هرتزجعبه دنده بار واحددو نیروگاه گازی قاین ومشخص کردن عامل ارتعاش(دنده پینیون,دنده ویل,کویل شانت,SSکلاچ, یاتاقان و…) و پیشنهاد جهت رفع عیب1402شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
3امکان سنجی فنی اقتصادی استحصال آب و CO2 از محصولات احتراق اگزوز واحدهای سیکل ترکیبی1398شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
4تاثیر کیفیت توان(ولتاژ وهارمونیک) بر تجهیزات و عملکرد نیروگاه1397شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
5بررسی تاثیرسکوت سازمانی بر عملکرد کارکنان 1397شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
6بررسی تاثیر مشارکت در کنترل فرکانس نیروگاه بر اجزای اصلی توربین گاز V94.2 و شناسایی پارامترهای مهم برای ارزیابی آن1397شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان